Reklamace
 

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. 

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Písemné oznámení o zjištěných vadách zasílá kupující prodávajícímu:

 

MKJ Trading s. r. o., U Leskavy 764/20, 625 00 Brno, mobil: 776 465 483, nebo na e-mailové

adrese info@hockey-shop.cz.

 

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit daňový doklad.

 

Podpisem přepravního listu v případě doručení zboží dopravcem, kupující souhlasí s převzetím a stvrzuje, že dodané zboží je nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění.

Záruka se vztahuje jen na materiálové nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku způsobené nešťastnou shodou okolností, úmyslným poškozením, nárazem nebo proseknutím. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené nedostatečným ošetřováním výrobku nebo na případ, kdy zákazník upraví či vědomě poškodí původní strukturu výrobku.

Hokejky, shafty, blady, nože do bruslí patří do kategorie spotřební materiál, proto jejich mechanické poškození a prasknutí není důvodem k reklamaci.

Cena výrobku neurčuje délku jejich životnosti, ale materiály, které byly použity při jeho výrobě. Tyto zvyšují komfortnost výrobku, ne jeho délku životnosti. Zákazník je povinen se seznámit s návody na používání jednotlivých výrobků.

 
Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě či daňovém dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě, dle přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci).

Uvedené záruční doby jsou určeny pro koncové zákazníky.

 
Vyřízení reklamace 

Kupující může uplatnit reklamaci zasláním zboží k reklamaci přepravní službou (spediční společností, poštou apod.). 

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci přepravní službou - na náklady kupujícího - na adresu reklamačního oddělení prodejce, musí být zásilka viditelně označena nápisem „REKLAMACE“ a obsahovat: reklamované zboží včetně potřebného příslušenství, kopii nákupního dokladu, platný záruční list, průvodní dopis (obsahující podrobné označení závady a specifikaci práv, která kupující v souvislosti s reklamací uplatňuje), případně i další doklady týkající se dodání zboží, a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel. číslo). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží - nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží na náklady a riziko kupujícího zasláno na jeho uvedenou adresu, pokud nebude dohodnuto jinak.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží, uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu, nebo reklamované zboží přijme k odbornému posouzení v autorizovaném servisu, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávajícího kupující předem dohodnutým postupem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně).

 
Storno objednávky

Objednávku můžete telefonicky 776 465 483 případně emailem info@hockey-shop.cz stornovat do chvíle, než bude objednávka odeslána. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

Storno objednávky ze strany kupujícího

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon). Vracené zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny. Kupující je povinen oznámit vrácení zboží prodávajícímu předem s uvedením č. faktury na které bylo zboží zakoupeno. Kontakty pro vrácení zboží a komunikaci jsou uvedeny v závěru podmínek.

V případě navrácení zboží dodaného formou zásilky, jsou odpovídající finanční prostředky vraceny výhradně bezhotovostním převodem.

Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

Možnost odstoupení od smlouvy se dále nevztahuje na:

V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok je možno zboží vrátit po předchozí telefonické dohodě (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny) . Kupujícímu je v takové situaci účtován stornopoplatek ve výši 10% z prodejní ceny zboží. V případě, že kupující žádá o výměnu za jiné zboží, může být stornopoplatek snížen až na 5% z prodejní ceny.

 
 

Adresa pro vrácení zboží:

MKJ Trading s. r. o. , U Leskavy 764/20, 625 00 Brno, mobil: 776 465 483, email: info@hockey-shop.cz

 
Závěrečná ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Tento reklamační řád nabývá účinnost dne 1. 8. 2008. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.